Plan gospodarki niskoemisyjnej – cel i zakres opracowania

Autor Damian • Plan gospodarki niskoemisyjnej • 13 Gru 2015

Wychodząc naprzeciw trendom, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne gminy opracowują i przyjmują swój plan gospodarki niskoemisyjnej.

Dokument o znaczeniu strategicznym dla gminy

Wychodząc naprzeciw trendom, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne gminy opracowują i przyjmują swój plan gospodarki niskoemisyjnej

Autor zdjęcia: pni

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla gminy, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny danej gminy. Działania w nim ujęte przyczyniają się zasadniczo do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych.

Znaczenie na płaszczyźnie regionalnej

Działania przewidziane w planie gospodarki niskoemisyjnej, na płaszczyźnie regionalnej powinny zmierzać do poprawy jakości powietrza przede wszystkim na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń i pyłów w powietrzu i gdzie realizowane są programy ochrony powietrza oraz inne plany działań krótkoterminowych.

Znaczenie na płaszczyźnie lokalnej

W ujęciu lokalnym, głównym zadaniem planu gospodarki niskoemisyjnej jest uporządkowanie i zorganizowanie działań podejmowanych przez gminę. Dodatkowo, plan gospodarki niskoemisyjnej umożliwia dokonanie oceny stanu sytuacji panującej w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem istniejących na tym obszarze tendencji rozwojowych, a także dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości – wraz ze wskazaniem źródeł, z których mogą zostać sfinansowane.

Comments are closed.